کارکنان

سیاست این مؤسسه در بکارگیری کارکنانی است که کارآیی و توانایی هایی مناسب را در انجام وظایف محوله داشته باشند. لذا کارکنان فنی مؤسسه حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های حسابداری و رشته های مرتبط از دانشگاه های معتبر می باشند. همچنین به منظور آشنایی کارکنان با آخرین تحولات در دانش حسابداری، حسابرسی، قوانین تجارت و مالیات و سیستم های اطلاعات مدیریت، دوره های آموزشی داخلی برای کارکنـان در نظر گرفته شده که به طور منـظم و ماهانه انجام می شود. علاوه بر آن ارزیابی کارکنان بر اساس مبانی ارزشیابی و هر شش ماه یک بار انجام می شود. تعداد پرسنل فنی مؤسسه به استثنای شرکاء در حال حاضر 26 نفر بوده که ترکیب آنها بر اساس رده های شغلی به شرح زیر می باشد.