طراحی سیستم های عملیاتی و اطلاعات مدیریت

  • سیستم های تولید

  • سیستم های اداری و پرسنلی

  • طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای کامپیوتری مورد نیاز از جمله سیستم های مبتنی بر وب

  • سیستم های مالی

  • سیستم های حسابداری صنعتی و انبار

  • سیستم های بودجه بندی

  • سیستم های بازرگانی