خدمات مشاوره مدیریت

  • مشاوره مالیاتی

  • مشاوره در زمینه قوانین تجاری و سرمایه گذاری

  • مشاوره در زمینه انعقاد قراردادهای مشارکت، سرمایه گذاری و تامین مالی

  • گزارش امکان سنجی مالی و اقتصادی پروژه ها

  • تعیین ارزش ویژه شرکت ها

  • تعیین قیمت پایه سهام