خدمات حسابداری

  • تصدی مدیریت امور مالی

  • انجام عملیات حسابداری و دفترداری

  • اصلاح حساب

  • تهیه صورت های مالی

  • تهیه صورت های مالی تلفیقی

  • تهیه گزارشات خاص