نام شرکت/سازمان
(خدمات مالی و مشاوره)

ایران خودرو
خدمات بیمه ایران خودرو
مدیریت طرح آتیه سازان (سهامی خاص)
شهرفرودگاهی امام خمینی (سهامی خاص)
مهستان (سهامی خاص)
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
ژنیان دارو